Imaju li mrtvi koristi od učenja sedmina i četeresnica

Bismillāhi’r-rahmāni’r-rahīm. Ve’s-salātu ve’s-selāmu ala ešrefil-murselin, sejjidina ve nebijjina, Muhammedin va ala ālihi ve sahbihi edžmein. Bismillāhi’r-rahmāni’r-rahīm. Ve’s-salātu ve’s-selāmu ala ešrefil-murselin, sejjidina ve nebijjina, Muhammedin va ala ālihi ve sahbihi edžmein. Izjavu: „Mrtvi su, u svojim kaburima, na ispitu sedam dana”, navode mnogi hadiski autoriteti u svojim djelima.– Od poznatog imama, iz reda tabiīna, Tāvūsa, r.a., […]

Nastavi čitati

O IMAMU l DŽEMAATU

     Istinsko pripadanje islamu očituje se na više načinai kroz vršenje različitih vjerskih obreda, ali namaz (kur’anski izraz za ovaj ibadet je salat) ostaje najvidljivi­jim znakom stepena vjerničkog imana. Na mnogo mjesta Allah dž.š. je naredio ovaj ibadet, a islamska ulema je saglasna da se ovanaredba odnosi pojedi­načno (fardu ‘ajnin) na svakog muslimana i muslimanku koji su […]

Nastavi čitati

ŠERIJATSKI PROPISI O DŽAMIJAMA

    Džamije (ar. mesdžid, pl. el-mesadžid) se u Allahovoj Knjizi spominju uvijek u vezi sa imenom Božijim:     Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju; (Et-Tevbe, 17)     Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju;(Et-Tevbe, 18)     a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i […]

Nastavi čitati

NEOPOZIVOST l NEOTUĐIVOST VAKUFA

     Vakuf je veoma važna ustanova islamskog socijalnog i imovinskopravnog sistema. U okrilju Šerijata je nastala, razvijala se i op­stala sve do današnjih dana, odolijevajući raznim izazovima, nasr­tajima, uzurpacijama, nacionalizacijama i pokušajima bukvalne eliminacije i likvidacije. Tokom svoje duge povijesti vakuf je odi­grao nemjerljivo veliku ulogu na planu odgojno-obrazovnog, znanstvenog, socijalnog, zdravstvenog, ekonomskog i sveukupnog […]

Nastavi čitati