Ponovljeni konkurs za imama, hatiba i muallima u džematu Ostrožac

Vijesti Vijesti iz džemata Vijestii iz medžlisa

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i drugim naknadama zaposlenika u Medžlisu Islamske zajednice Jablanica, Odluke Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jablanica broj: 01-203-1/18 od 12.12.2018.godine  , Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Jablanica    r a s p i s u j e:

P O N O V LJ E N I K O N K U R S

za prijem imama,hatiba, muallima džemata „Ostrožac“ u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

Imam, hatib, muallim ……………………………………………………………………………………..1 izvršilac

Pored općih uslova predviđenim članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

  1. Završena jedna od priznatih medresa
  2. Završen FIN (imamski ili teološki smjer) ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
  3. Da nema drugih prepreka za postavljanje od strane Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 Uz prijavu, kandidat treba priložiti orginale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi;
  2. molba sa kratkom biografijom;
  3. ocjena i mišljenje o radu ranijeg poslodavca – glavnog imama (ukoliko ga ima);
  4. uvjerenje o državljanstvu;
  5. izjavu da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
  6. izvod iz matične knjige rođenih.

Džemat Ostrožac, je džemat I  kategorije i od Medžlisa je udaljen 7  kilometara. Stan je obezbjeđen, a plata  prema Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i drugim naknadama zaposlenika u Medžlisu Islamske zajednice Jablanica.

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove biće obavljen intervju (razgovor sa Komisijom).

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je  u roku od 8 (osam) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Rok prijave na Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u IIN „Preporod“ (do 9. Januara 2019.g).

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ-e Jablanica, Trg Oslobođenja bb 88420 Jablanica, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA UPRAŽNJENO MJESTO IMAMA, HATIBA I MUALLIMA U DŽEMATU OSTROŽAC.“

Informacije putem telefona br. 036-753-107, e-mail: medzlisjablanica@bih.net.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

IZVRŠNI ODBOR

Podijeli sa prijateljima

Odgovori